Languages : English

  About Us


  Contact Us


  Social Network
  


  Clock
20 October 2019


  Online
There currently Online :
 
3 guests  


บ้านภูผา 

บ้านภูผา

        บ้านไม้ 2 ชั้น อยู่ริมน้ำ มองเห็นสายน้ำอย่างชัดเจนร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ เหมาะแก่ครอบครัวขนาดใหญ่ หรือเพื่อนๆ ที่มากันเป็นกลุ่ม

บ้านภูผา รองรับ 40 ท่าน 12,000 บาท / คืน

 

จากชั้นบนมองเห็นวิวแม่น้ำเพชรบุรี

 

ภายในบ้านภูผา-ชั้นล่าง

 

มุมด้านนอกบ้านภูผา

 

มุมนั่งเล่นชั้นล่างบ้านภูผา

 

มุมภายในชั้นบน-บ้านภูผา

 

ห้องน้ำ-ภายในบ้านภูผา-บน-และ-ล่าง